VZW Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler

Statuten

 

Naam – adres – doel – duur.

Art. 1 de naam

De VZW draagt de naam “Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler” en wordt afgekort tot “BRK”.

Zij werd opgericht bij onderhandse akte dd. 3 juni 1996  als de rechtsopvolger van de feitelijke vereniging Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler die werd opgericht op 01.03.1971 en is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus onder het nummer 647.

Art. 2 adres

De zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest en op datum van goedkeuring van deze statuten te XXXXX.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging binnen België te verplaatsen. Het bestuursorgaan is in dat geval bevoegd om hiervoor tot een statutenwijziging te beslissen.    Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Website & e-mailadres

De VZW heeft een officiële website: www.rottweilerclub.be

De VZW heeft een officieel e-mailadres, nl. info@rottweilerclub.be 
Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

Art. 3 belangeloos doel en voorwerp (activiteiten)

De VZW heeft een belangeloos doel: het streven naar het behoud en de verbetering van de conformiteit aan de FCI_rasstandaard van het hondenras Rottweiler, het aanmoedigen en bevorderen van de fok van de Rottweiler met in acht name van en respect voor de FCI-rasstandaard en dit zowel wat de fysieke kenmerken betreft als wat betreft het karakter, het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van de Rottweiler, het bevorderen van de kennis in hoofde van zowel liefhebbers, fokkers als van het ruime publiek over het hondenras Rottweiler in alle aspecten en met inbegrip van het fokken, de verzorging, de opvoeding en de africhting, het bevorderen en aanmoedigen en bevorderen van het gebruik van de Rottweiler in de hondensport.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle wettelijk toegestane middelen die zij nuttig acht en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos doel en voorwerp, met inbegrip zelfs van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan de realisatie van haar maatschappelijke doel.

Deze middelen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot o.m. via het opleggen van fokreglementen, de organisatie en inrichting van vergaderingen, cursussen, tentoonstellingen en/of schoonheidswedstrijden, africhtingswedstrijden, karakter- en/of selectietesten die in het bijzonder gericht zijn op de Rottweiler, de erkenning van plaatselijke verenigingen (kringgroepen genoemd) die deze zelfde doelstellingen nastreven met aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste middelen, het uitgeven van een periodiek tijdschrift, het leggen en onderhouden van contacten met andere binnen- en buitenlandse kynologische verenigingen, enz. … .

De aangewende middelen mogen niet strijdig zijn met de bepalingen en reglementen van de Kynologische Unie Sint Hubertus.

De Vereniging is aangesloten bij de Kynologische Unie Sint Hubertus onder het nummer 647. Zij verklaart de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 06 januari 1908 te erkennen alsook de reglementen van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus en/of Kynologische Unie Sint Hubertus die in voege zijn en/of dit zullen worden, te aanvaarden.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen

Art. 4 verbod op winstuitkering

De VZW mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Art. 5 duur

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

Art. 6 intern reglement

Er is een intern reglement voorzien, in het bijzonder een reglement betreffende de fok van honden van het ras Rottweiler en de voorwaarden waaraan daartoe door de leden van de vereniging moet voldaan worden.   De Raad van Bestuur is bevoegd om dit fokreglement op te stellen en te wijzigen, al dan niet na voorgaande bespreking in de Algemene Ledenvergadering.

Art. 7. communicatie

Een lid, alsook de leden van het bestuursorgaan bij aanvang van hun mandaat, kan een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid of de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.   Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

DE LEDEN

Art. 8 leden: aantal, voorwaarden en formaliteiten rond de toetreding 

Er zijn minimum twee effectieve leden, verder in deze statuten “leden” genoemd. Er is geen maximumaantal bepaald.

Een kandidaat- lid van de VZW moet hiervoor schriftelijk of per e-mail een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan en beantwoorden aan de volgende voorwaarden :

 • het lidgeld jaarlijks betalen dat naar bestaan en hoegrootheid zal bepaald worden door de Algemene Ledenvergadering en/of deel uitmaken van het gezin van een effectief lid dat het lidgeld heeft betaald. Deze familieleden betalen zelf individueel geen lidgeld maar zijn effectief lid en hebben dezelfde rechten als de leden die het lidgeld betaalden, tenzij indien deze rechten naar oordeel van de Raad van Bestuur rechtstreeks voortvloeien of verband houden met het betaalde lidgeld zoals vb. wanneer het lidgeld een verzekeringspremie inhoudt en in welk geval enkel het betalende effectieve lid de dekking van de verzekeringspolis zal genieten en de familieleden deze dekking slechts zullen genieten indien het betrokken familielid het deel van het lidgeld betaalt dat betrekking heeft op de verzekeringspremie.
 • de statuten en reglementen van de vereniging aanvaarden en eerbiedigen.
 • geen lid zijn van verenigingen die actief zijn op kynologisch gebied of geacht worden dit te zijn, wanneer die verenigingen niet erkend zijn door de Kynologische Unie Sint Hubertus en/of Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Het bestuursorgaan is bevoegd om soeverein te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden en beslist autonoom en zonder noodzaak tot motivering van deze beslissing of een kandidaat-lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, al dan niet als lid tot de VZW wordt toegelaten.    Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Art. 9 rechten en plichten van de leden

De leden hebben de rechten en plichten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.

 Art. 10 voorwaarden en formaliteiten rond de uittreding en ontslag leden  

Ontslag

Elk lid van de VZW is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan en doet dit per brief of e-mail aan de voorzitter. Het lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen. In dat geval gaat het ontslag in op de eerste dag van de maand volgend op het verzenden van het ontslag.

Automatisch ontslag

Een lid wordt geacht ontslag te nemen wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden in de VZW en/of wanneer het lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft voor eind januari van het betrokken jaar.

Uitsluiting

De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Schorsing

Het bestuursorgaan kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

Overlijden

Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.

Art. 11 bijdragen of stortingen van de leden

Het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden bedraagt:  € 150 per jaar. De raad van bestuur bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan alle leden.

Een geschorst, ontslagnemend of uitgesloten lid, is gehouden de bijdrage of stortingen van het lopende jaar te betalen.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de VZW en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Art. 12 het register van de leden

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden met vermelding van de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel.   Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.   Alle leden kunnen op schriftelijk verzoek op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Dit register kan niet worden verplaatst .

TOEGETREDEN LEDEN

Art. 13 toegetreden leden

In de vereniging zijn er naast leden, ook toegetreden leden of ook steunende leden genoemd.   Toegetreden leden zijn personen die geen effectief lid zijn maar een band hebben met de rasvereniging door haar en haar doelstellingen in enige vorm, financieel en/of moreel, te steunen.  Het bestuursorgaan beslist autonoom over de toelaatbaarheid van toegetreden leden en moet haar beslissing niet motiveren.  Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.   Indien de toelating van een kandidaat – toegetreden  lid geweigerd wordt, kan dit kandidaat – toegetreden lid slechts een nieuwe aanvraag indienen na verloop van een jaar na de eerste aanvraag.

Toegetreden leden betalen geen lidgeld of bijdrage maar hebben ook geen inzagerecht noch stemrecht.     Zij verbinden zich tot eerbiediging van de statuten en reglementen van de vereniging.   Hun rechten en plichten kunnen gewijzigd worden zonder instemming van de toegetreden leden.

Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW, per brief of e-mail aan de voorzitter en het toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen wanneer het niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te worden in de VZW.  Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat toegetreden lid.

DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 14 samenstelling en voorzitterschap algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.   De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 15 bevoegdheden algemene vergadering

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • de statutenwijziging;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid;
 • de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 • om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten zulks vereisen.

Art. 16 bijeenroeping algemene vergadering

Wanneer bijeenroepen

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet of door het bestuursorgaan wanneer het dit opportuun acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden het vraagt. In het laatste geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De gewone algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan en komt samen uiterlijk in de maand februari.

Procedure bijeenroepen

Alle leden en bestuurders [en commissarissen] worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen.

De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.   De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk 8 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan.  Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd.  Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd met unaniem akkoord van de aanwezige leden.

Alvorens toegang te krijgen tot de algemene vergadering moeten de leden zich legitimeren door vertoon van hun lidkaart of  bewijs van betaling van het lidgeld voor het betrokken jaar.

De oproeping gebeurt per e-mail, wanneer door de leden, bestuurders, dagelijks bestuurders en commissaris een e-mailadres aan de VZW is meegedeeld of in het andere geval per post.

Art. 17 deelneming aan de algemene vergadering

Alle leden kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.    Hebben stemrecht : elk effectief lid dat minstens een volledig kalenderjaar onafgebroken lid is van de vereniging heeft één stem.   Steunende leden of leden die nog geen volledig kalenderjaar onafgebroken lid zijn van de vereniging hebben geen stem.

Vertegenwoordiging

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid mits overlegging van een schriftelijke volmacht.    Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Deelneming op afstand

Het bestuursorgaan beslist of er al dan niet op afstand kan deelgenomen worden aan de algemene vergadering, wat in bevestigend geval in de oproeping wordt vermeld.

Art. 18 verloop van de algemene vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.    Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.   De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Art. 19 aanwezigheidsquorum & meerderheden

Aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Over een statutenwijziging, een wijziging van het doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de VZW,  en alle andere gevallen in de wet bepaald, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3de  van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor een statutenwijziging is tevens vereist dat de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Voor de uitsluiting van een lid moet dat aangegeven zijn in de oproeping.   Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Meerderheden

De beslissingen binnen de algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging en uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3de  van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW voorligt, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5de van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.

Art. 20 notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

HET BESTUURSORGAAN

Art. 21 samenstelling, taakverdeling en coöptatie van het bestuursorgaan

Aantal

De VZW wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.    Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Voorwaarden

Kunnen als bestuurder benoemd worden : alle leden van de Vereniging, behoudens toegetreden leden, die op datum van hun kandidatuurstelling minstens twee jaren onafgebroken lid zijn van de Vereniging.

Taakverdeling

Het bestuursorgaan duidt een voorzitter aan en verdeelt daarnaast de functies van ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.    Wanneer er geen consensus hieromtrent wordt bereikt, wordt hierover gestemd. De taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt

Coöptatie

De bestuurders hebben het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.  De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Art. 22 benoeming van het bestuursorgaan

De algemene vergadering benoemt de bestuurders bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de duur van twee jaar.  Hun mandaat neemt een einde op de dag van de gewone algemene vergadering van het tweede jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin ze zijn benoemd.     Bestuurders zijn herkiesbaar.    Hun mandaat is onbezoldigd.

Art. 23 bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestuurt de VZW en vertegenwoordigt de VZW in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan dat kennis neemt van mogelijke inbreuken door een lid van de Vereniging op haar statuten en/of haar intern reglement en/of deze van de Kynologische Unie Sint Hubertus of in het algemeen van enige daad of onthouding door één van haar leden die strijdig is met de eer, het doel en/of het financieel en/of moreel belang van de Vereniging, kan t.a.v. dat lid zetelen als tuchtcollege. Het betrokken lid dient opgeroepen te worden bij aangetekend schrijven. De behandeling van een tuchtzaak vindt plaats in openbare zitting doch de beraadslaging door de Raad van Bestuur en het nemen van de beslissing, vindt plaats achter gesloten deuren. De beslissing wordt aan het betrokken bekend gemaakt bij aangetekend schrijven en met vermelding van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. De mogelijke sancties die door de Raad van Bestuur kunnen opgelegd worden zijn : een waarschuwing, een blaam, of een schorsing als lid en daardoor de schorsing van de uitoefening van alle rechten die voortvloeien uit het lidmaatschap. De duur van deze schorsing blijft alleszins beperkt tot de datum van de eerst daaropvolgende algemene vergadering die gebeurlijk kan beslissen de sanctie te verlengen, dit laatste zonder beroepsmogelijkheid. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur als tuchtorgaan, is hoger beroep mogelijk.  Uitsluitend de Kynologische Raad van de Kynologische Unie Sint Hubertus is bevoegd om van dit hoger beroep kennis te nemen. Het hoger beroep is slechts ontvankelijk mits het ingesteld wordt bij aangetekend schrijven binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing aan het betrokken lid en mits er op dezelfde wijze en binnen diezelfde termijn kennis wordt van gegeven aan de Vereniging. In het andere geval wordt de sanctie definitief. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking voor wat betreft de uitvoerbaarheid van de sanctie.

Art. 24 bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de VZW dit vereist.    Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of een bestuurder per brief of e-mail, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

Art. 25 deelneming aan het bestuursorgaan

Vertegenwoordiging

Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen.

Voorzitterschap

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Schriftelijk besluitvorming

Schriftelijke besluitvorming is mogelijk.

Vergaderen op afstand

Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan het bestuursorgaan. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens het bestuursorgaan. Tevens moet het de bestuurders in staat stellen om hun stemrecht uit te oefenen.  Een bestuurder dat op deze manier op afstand deelneemt aan het bestuursorgaan wordt gelijkgesteld  met een bestuurder die daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het bestuursorgaan.

Belangenconflicten

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

Een bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Deze regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art. 26 aanwezigheidsquorum en stemming

Aanwezigheidsquorum

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Meerderheid

De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.   Elke bestuurder heeft één stem.    Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Art. 27  notulen

De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen waarvan de bestuurders een kopie ontvangen.

Art. 28 einde mandaat van bestuurder

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij diens overlijden of het verstrijken van de termijn ervan of nog wanneer de bestuurder ontslag neemt, wat schriftelijk gebeurt t.a.v. het bestuursorgaan en ingaat op datum van verzending ervan.

Indien door het ontslag de werking van de VZW in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de VZW
 • wanneer een bestuurder driemaal niet aanwezig is geweest op de een samenkomst van het bestuursorgaan, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het bestuursorgaan en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 29 samenstelling, werking, benoeming

Het dagelijks bestuur van de VZW, alsook de vertegenwoordiging van de VZW wat dat bestuur aangaat wordt waargenomen door het bestuursorgaan die dit eventueel kan overdragen aan een dagelijks bestuur, bestaande uit één of uit drie bestuurders.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Om door het bestuursorgaan als dagelijks bestuurder te worden benoemd moet men als bestuurder benoemd zijn door de Algemene Vergadering.

Een dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de stemmen van de uitgebrachte stemmen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.    Een dagelijks bestuurder wordt benoemd voor een vaste duur die niet langer kan zijn dan de termijn tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering en eindigt dan van rechtswege.   Een dagelijks bestuurder is herkiesbaar en zijn mandaat is onbezoldigd.

Het dagelijks bestuur oefent haar bevoegdheden als college uit.

Elke dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen, schriftelijk en gericht aan het bestuursorgaan van de VZW.   Indien door het ontslag de werking van de VZW in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de dagelijks bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.

Een dagelijks bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • wanneer de dagelijks bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om dagelijks bestuurder te worden in de VZW
 • wanneer een dagelijks bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het dagelijks bestuur en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een dagelijks bestuurder kan op elk moment afgezet worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het mandaat van een dagelijks bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de dagelijks bestuurder.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VZW

Art. 30 algemene vertegenwoordigingsclausule

De VZW wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de handtekening van de voorzitter alleen of van twee bestuursleden gezamenlijk.     De stukken van het dagelijks bestuur alsook alle documenten nodig voor publicatie en/of neerlegging in het dossier van de vereniging worden geldig ondertekend door de voorzitter alleen of door twee bestuursleden.

BEGROTING & JAARREKENING

Art. 31 boekhouding en jaarrekening

Boekjaar

Het boekjaar van de VZW loopt van 01/01 tot en met 31/12.

Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd conform alle wettelijke bepalingen.

Jaarrekening en begroting

Ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Bekendmaking

De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Art. 32 onderzoeks- en controlebevoegdheid

Wordt geen commissaris benoemd, dan kunnen alle leden op de zetel van de VZW alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen.  Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

NETTO-ACTIEF VZW

Art. 33 bestemming netto – actief

De bestemming die aan het netto – actief moet worden gegeven wordt vastgesteld door de algemene vergadering maar betreft een vereniging, stichting of inrichting die hetzelfde of een gelijkaardig doel nastreeft als de Vereniging.   Bij gemis aan dergelijke vereniging zullen de activa overgedragen worden aan de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus.

TENSLOTTE

Art. 34 slot

De VZW valt onder de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen voor alle zaken die niet expliciet in deze statuten zijn geregeld.

Aldus goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering dd. 04.09.2021, na behoorlijke oproeping samengekomen op afstand d.m.v. het programma Microsoft Teams.

Voor waar en echt verklaard en namens de vereniging ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur.