Genetica

Door de IFR (International Federation of Rottweilerfriends) werd in 2017 een brochure uitgegeven “A layman’s walk through canine genetics, genetic diseases and the correlation with a reduced genetic diversity“), geschreven door Dirk Vandecasteele.

De tekst is verkrijgbaar in gedrukte vorm (contacteer onze bestuursleden indien u daar interesse voor heeft) maar is ook te lezen / downloaden op de website www.ifrottweilerfriends.org of door te klikken op de afbeelding hiernaast.

Dit werk legt eerst zeer  bevattelijk uit hoe de “Mendeliaanse” genetica werkt en gaat vervolgens dieper in op genetische aandoeningen en dan vooral op de vraag hoe het mogelijk is dat aandoeningen die vroeger niet of nauwelijks tot uiting kwamen, nu plotseling een groot gedeelte van de raspopulatie belasten.

Hierbij wordt nader ingegaan op het tot stand komen én het behouden van een ras d.m.v. de technieken van inteelt en lijnteelt maar wordt niet enkel gewezen op de voordelen ervan maar ook de ernstige nadelen indien deze technieken dermate veelvuldig en ondoordacht worden aangewend dat de genetische diversiteit van een groot deel van de raspopulatie te klein wordt.

De brochure verwijst naar wetenschappelijke studies die allen tot dezelfde conclusie komen : een te kleine gesloten genenpool zal noodzakelijk en onherroepelijk leiden tot het uitsterven van het ras !

We mogen deze waarschuwing niet negeren en de brochure richt zich dan ook in het bijzonder naar de fokker maar ook naar alle rasverenigingen !!

Nu reeds heeft de FCI (nog niet voor de Rottweiler) reglementering voorbereid om in de toekomst andere rassen in te kruisen om het voortbestaan van zekere rassen te kunnen verzekeren.

Zie ook de erg belangrijke regels inzake fokstrategie van de FCI die gebaseerd zijn op de vrees, zelfs de vaststelling dat een te kleine groep honden een te grote genetische voetafdruk op hondenrassen heeft waardoor hun genetische diversiteit en daardoor hun voortbestaan in het gedrang komt.

Voormelde brochure verwijst ook naar een Belgische studie die m.b.t. de Belgische Rottweiler weliswaar nog geen te kleine diversiteit of een te hoge graad van inteelt vaststelde maar niettemin een waarschuwende vinger omhoog steekt die door de Vlaamse wetgever niet werd genegeerd maar werd vertaald door de opname van de hond in het Fokbesluit en het uitvaardigen van regelgeving die er toe strekt de genetische diversiteit te bevorderen.    De Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus werd hierdoor zelfs gedwongen om haar reglementering inzake het uitgeven van stambomen aan te passen.

De brochure bestaat voorlopig wel enkel in het Engels en het Spaans maar geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het bestuur van onze vereniging om meer uitleg te krijgen.

Een Nederlandstalige publicatie waarin een erg makkelijke uitleg wordt gegeven over hoe basisgenetica werkt en dan in het bijzonder hoe de genetische ziekte JLPP vererfd wordt, was onze “Nieuwsflash dd. 07.01.2017”.