Lid worden

U kan lid worden door U aan te melden via onderstaand formulier.
Opgelet, pas na betaling van het lidgeld kunnen / zullen wij u op de ledenlijst opnemen.

Lidgeld : 35 euro
Gezinslid met verzekering: 10 euro
Gezinslid zonder verzekering: gratis


Iban : BE94 2300 2915 7614
Bic : GEBABEBB

 

Vous pouvez devenir membre en vous inscrivant via le formulaire ci-dessous.
Veuillez noter que nous ne pouvons vous inclurons sur la liste des membres qu'après paiement de la cotisation.

Cotisation : 35 euros
Membre de la famille assuré: 10 euro
Membre de la famille sans assurance : gratuit


Iban : BE94 2300 2915 7614
Bic : GEBABEBB

Na ontvangst van betaling sturen wij u de lidkaart zo snel mogelijk op.
Après qu’on aura reçu paiement de votre cotisation, vous recevrez votre carte de membre par poste.

In het lidgeld is er ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering begrepen voor wat betreft uw deelnames aan activiteiten van bij de VZW VdA aangesloten clubs.
La cotisation comprend également une assurance responsabilité civile et une assurance accident pour votre participation aux activités des clubs affiliés à la VZW VdA.

Wil je weten wat dit inhoud? klik dan hieronder
Voulez-vous savoir ce que cela signifie ? Puis cliquez ci-dessous

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering

Via onze aansluiting bij de Vergadering van Afgevaardigden VZW, zijn alle BRK-leden (de effectieve leden die het lidgeld betaalden en/of de familieleden die aan de BRK de vergoeding tot dekking verzekeringspremie betaalden) automatisch verzekerd en zij genieten bij alle activiteiten (zowel sportactiviteiten als andere activiteiten) van alle bij de Vereniging van Afgevaardigden aangesloten clubs, zowel in België als in het buitenland, van een verzekeringsdekking van hun burgerlijke aansprakelijkheid maar ook van een ongevallenverzekering.

Burgerlijke aansprakelijkheid :

 • Lichamelijke schade: tot 5.000.000 euro/schadegeval en 2.500.000 euro/slachtoffer
 • Stoffelijke schade: tot 620.000 euro/schadegeval
 • GEEN vrijstelling
 • Rechtsbijstand in België

Ongevallenverzekering :

Hierdoor wordt het risico van lichamelijke ongevallen gedekt voor alle leden, keurmeesters, enz. … maar ook voor de honden waarmee het lid kynologisch actief is :

 • Overlijden: 8500 Euro
 • Blijvende invaliditeit: 25.000 euro
 • Medische kosten tot maximaal 1500 Euro
 • Dagvergoeding: 6 euro/dag
 • Overlijden hond: 1000 euro
 • Kosten dierenarts: maximaal 750 euro
 • GEEN vrijstelling
 • Rechtsbijstand in België

Onze Rottweilerclub zelf geniet onder dit systeem van een verzekeringsdekking van haar burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden, met inbegrip van bestuurdersaansprakelijkheid.

Dit systeem treedt automatisch in voege vanaf 01.07.2021.      De premie voor deze verzekering (momenteel 7 euro per lid) is begrepen in het jaarlijkse lidgeld.    Onze leden hoeven hiervoor dus niets te doen en niets bij te betalen.     Leden die lid zijn van meerdere bij de VdA aangesloten clubs kunnen vanaf 01.03.2022 zelfs een gedeeltelijke terugbetaling vragen.

Familieleden betalen geen lidgeld en genieten niet van deze verzekeringsdekking tenzij ze er voor kiezen (dit is geen verplichting) om de door de BRK gevraagde vergoeding (voor premie en kosten) te betalen en deze ook effectief hebben betaald.    Zij kunnen hiervoor onze bestuursleden contacteren.

Onze leden ontvangen per post een zg. “licentiekaart” die het bewijs levert dat zij voormelde verzekeringsdekking genieten.     Eventuele schadegevallen kunnen online aangegeven worden met een minimum aan administratie.

Alle details ivm dit systeem van verzekering en van de dekkingen vindt u op de website van de KKUSH onder het tabblad “licenties”: www.kkush.be 
Onze club onderschrijft het basispakket.Onder gezinsleden verstaan we de mensen die zich lid maken en op het zelfde adres gedomicilieerd zijn als de hoofdaanvrager. 


Naast het lid worden al particulier kan je ook lid worden als fokker. 

Hiervoor kan je dek-aankondigingen en geboortemeldingen laten publiceren op deze website. 

Lidgeld : 35 euro
Iban : BE94 2300 2915 7614
Bic : GEBABEBB

En plus de devenir membre privé, vous pouvez également devenir membre en tant qu'éleveur.
A cet effet, vous pouvez faire publier des annonces de reproduction et des notifications de naissance sur ce site Internet.

Cotisation : 35 euros
Iban : BE94 2300 2915 7614
Bic : GEBABEBB