Onze activiteiten

Onze activiteiten staan open voor iedere liefhebber : het is de hond die er centraal staat en élke hond en liefhebber is er welkom.

Elke activiteit heeft een dubbele bedoeling : enerzijds is er natuurlijk het plezier dat we allemaal beleven met onze viervoeters … maar daarnaast is er ook de voortdurende toetsing van de Rottweiler aan zijn rasdefinitie: op de tentoonstellingen is er de toetsing van zijn fysieke conformiteit aan de rasstandaard, op wedstrijden is er de toetsing van zijn geaardheid als gebruikshond, op de Test van Sociaal Gedrag, de Grote Prijs en vb. tijdens georganiseerde wandelingen is er de toetsing aan de kenmerkende sociale geaardheid van het ras en tijdens de Rasstandaardtest en ZtP-be komt gewoonweg àlles aan bod.

Naast het IPO, de BH en de UV zijn er uiteraard nog meerdere hondensportdisciplines waar de Rottweiler zeker in thuis hoort en waarin hij door zijn natuurlijke geaardheid als gebruikshond best zijn mannetje/vrouwtje kan staan.

Ik denk o.m. aan:

 • het reddingshondenprogramm (Rescue-dog),
 • het Gehoorzaamheidsprogramma
 • agylity, frysbee, flyball, etc.

Vooral belangrijk is dat de Rottweiler geen salonhond is maar beter actief wordt ingezet. Hij verdient dat … en is er dol op !!

Wel geven wij de raad mee om voordien op de club waar je naartoe zou gaan te informeren of men ervaring heeft met Rottweilers. Hij is geen hond voor iedereen, en vergt een opvoeding die zijn eigen geaardheid eerbiedigt.


Nos activités sont ouvertes à tous les passionnés : c'est le chien qui est central et tout chien et passionné est le bienvenu.

Chaque activité a un double objectif : d'une part, il y a bien sûr le plaisir que nous vivons tous avec nos amis à quatre pattes... mais il y a aussi la mise à l'épreuve constante du Rottweiler par rapport à sa définition de race : lors des expositions, il y a le test de sa conformité physique au standard de la race, lors des compétitions il y a le test de son orientation en tant que chien de travail, au Test de Comportement Social, au Grand Prix et par ex. lors des promenades organisées, un test est effectué contre l'orientation sociale caractéristique de la race et lors du Breed Standard Test et du ZtP-be, tout est couvert.

Outre l'IPO, le BH et l'UV, il existe bien sûr plusieurs autres disciplines sportives canines auxquelles le Rottweiler appartient certainement et dans lesquelles il peut se démarquer grâce à son orientation naturelle de chien d'utilité.

Je pense entre autres à :

 • le programme de chiens de sauvetage (Rescue-dog),
 • le programme d'obéissance
 • agylity, frisbee, flyball, etc.

Il est particulièrement important que le Rottweiler ne soit pas un chien de salon mais qu'il soit préférable de l'utiliser activement. Il le mérite… et adore ça !!

Nous vous recommandons de vous renseigner à l'avance auprès du club où vous vous rendez s'il a de l'expérience avec les Rottweilers. Ce n'est pas un chien pour tout le monde et nécessite une éducation qui respecte sa propre orientation.


Heb je vragen over de afdelingen? Klik dan zeker hieronder op de verschillende onderdelen voor meer uitleg. 

Wat is tentoonstelling

Op tentoonstellingen komt het “mooi zijn” van de hond aan bod, althans zo luidt het toch doorgaans.   Het is een erg aantrekkelijke activiteit en het hoeft dan ook geen verwondering dat er telkens zeer veel liefhebbers aan deelnemen.

Wij organiseren elk jaar twee shows, nl. onze CAC-show en onze Clubshow.    Beide trekken van heinde en verre Rottweilerliefhebbers naar ons land, voornamelijk uit België en onze buurlanden maar ook uit Zuid-Europa en soms zelfs vanuit de Verenigde Staten en Rusland.

Vele liefhebbers maken er elke keer een echt dagje uit van met de ganse familie … en waarom ook niet ?    Wij verzorgen een mooi showveld dat versierd is met vlaggen en ballonnen, er is muziek,  eten en drinken, … en een honderdtal Rottweilers … wat wil je meer ?     De prijzentafel is telkens weer onovertroffen en biedt voor elke deelnemer – voor deze die als laatste werd geplaatst net zo goed als voor deze op de eerste plaats – een prachtige herinnering !

De werkelijke onderliggende bedoeling van een tentoonstelling is echter niet “een dagje uit” maar wel het beoordelen van de hond in functie van zijn fysieke conformiteit aan de FCI-Rasstandaard.   Wat de gebruikshond “mooi” maakt, is wat hem geschikt maakt voor het doel waarvoor het ras werd gecreëerd en het zijn voornamelijk deze kenmerken die in de rasstandaard werden vastgelegd.

Het oordeel van de specialist keurmeesters die we uitnodigen is voor de fokker – en dus voor de toekomst van het ras – dan ook een leidraad.   Door deel te nemen doet u dus niet enkel uzelf een plezier maar helpt u ook mee te bouwen aan het behoud en de verbetering van het ras !

Niet aarzelen, ook uw hond hoort hier thuis.

Waar moet u zich aan verwachten ?

Om deel te nemen aan onze CAC-show of clubmatch mag niemand zich laten hinderen door drempelvrees.   Onze BRK-shows gaan immers door in open lucht en in een vrije ongedwongen sfeer waar iedereen dezelfde interesse heeft en waar nodig elkaar een handje toesteekt.   Zo hoort het ook in een club !

Wat nationale of internationale shows betreft, is er voor vele liefhebbers vaak wel een (denkbeeldige) drempel te overwinnen.   De liefhebber die nog nooit aan dergelijke show deelnam, kent vaak niet het reilen en zeilen op zulke show en weet op voorhand niet wat van hem verwacht zal worden.

Dit wordt natuurlijk heel wat makkelijker als je begeleid wordt door de fokker van je hond.   Interesse om deel te nemen aan een show ?   Vraag het hem gerust want niet alleen kan hij waarschijnlijk bogen op een ruime showervaring maar allicht zal hij ook maar al te blij zijn dat een hond van zijn fok op de show wordt voorgesteld en zal hij je dus met plezier helpen.

Je kan natuurlijk ook op voorhand eens een kijkje gaan nemen maar toch, ook dan zullen een aantal onderdelen van het showgebeuren aan je voorbijgaan waarmee je als deelnemer wél geconfronteerd wordt.

Moeilijk is het allemaal niet hoor !   Enkel is het handig als je weet waarmee rekening kan houden.          Het tentoonstellingsreglement van de internationale FCI shows is te vinden op www.fci.be en dit van de Belgische CAC-shows, open shows of clubshows op de website www.kkush.be – sectie 4 A.

De binnenshows beginnen doorgaans (vergewis je hiervan op voorhand) om 10.00 uur ‘s morgens en voor de deelnemers gaan de deuren enkele uren voordien, meestal omstreeks 08.00 uur, open.    Onze BRK shows daarentegen beginnen meestal al om 09.00 uur … en de deuren gaan open vanaf 07.00 uur.   Alle deelnemers krijgen enkele dagen tevoren per email bericht omtrent het aanvangstuur … en natuurlijk wordt dit ook gepubliceerd op onze Facebookpagina “Rottweilerclub.be”.

Eens je ter plaatse bent kijk je de kat best wat uit de boom om een wat rustiger moment uit te zoeken want als honderden deelnemers gelijktijdig door die ene deur willen, ontstaan er vaak ellenlange files waarin het met een wat dominante hond geen pretje is !

Onthoudt dat er voor shows die binnenhuis doorgaan een ingang is voor de deelnemers en een voor de toeschouwers.   Ga je met twee of meerdere personen naar een show, weet dan dat slechts één persoon per ingeschreven hond door de ingang van de deelnemers mag !   De andere(n) moet(en) de gewone ingang opzoeken en er een ingangsticket nemen.   Op de BRK shows is dat allemaal niet van tel : inkom voor toeschouwers is gratis en iedereen komt binnen langs dezelfde deur/poort.

Aan de ingang voor de honden, wordt eerst het inschrijvingsbewijs nagekeken.   Dit document ontvang je enkele weken op voorhand per post. Je houdt het dus best dicht bij de hand. Laat het vooral niet zitten in de handtas van je echtgenote die inmiddels de andere ingang opzocht … .   Handig is ook het in een buitenzak van je jas op te bergen en niet onder een dikke laag kleren of in een rugzak.     Voor onze BRK shows waarvoor u online inschrijft, ontvangt u meteen en automatisch een bevestiging.   Het aanvangsuur wordt dan later per email meegedeeld.

Aan de ingang krijg je een catalogus overhandigd die je best snel op zak steekt want onmiddellijk hierna volgt de controle door een dierenarts.  Eerst wordt het gezondheidsboekje (hou het bij de hand !) nagekeken om te zien of de hond de nodige inentingen kreeg en deze nog geldig zijn. Daarna volgt een (oppervlakkige) controle van het dier.

Oef, nu ben je binnen !   Wat nu ? Wel, als je een hok reserveerde of als dat op die show voor alle honden het geval is, moet je op zoek naar het hok dat voor jouw hond werd gereserveerd en dat herkenbaar is doordat het catalogusnummer van jouw dier ook op het deurtje van de ren hangt.   Even de catalogus doorbladeren dus (de alfabetische lijst achteraan helpt) op zoek naar het nummer en dan de plattegrond van de hall raadplegen die hier doorgaans wel ergens hangt zodat je weet in welke richting je het hok moet zoeken.   Met een beetje geluk kom je een bekende tegen die je de goede kant uit stuurt.   Onthoudt dat er op onze BRK-shows géén hokken ter beschikking zijn !   Als je de hond niet de ganse dag aan de lijn wil vasthouden breng je dus best een skybox of kennel mee … en eventueel een paraplu of parasol om je viervoeter te beschermen tegen de weersomstandigheden.   Velen brengen zelfs een party-tentje mee.    In elk geval : : laat de hond aub niet de ganse dag in de auto en zeker niet als het warm weer is !!

Terug naar de binnenshow.  Het hok gevonden en de hond er in gekregen ?   Kijk na of het wel goed afgesloten is !   Ja ? Mooi, nu even kennismaken met de andere tentoonstellers en dan uitzoeken in welke ring de Rottweiler geshowd wordt.

In die ring ontvang je van de ringsecretaris tegen overlegging van je inschrijvingsbewijs het ringnummer dat de handler op zijn kleding moet dragen om herkenbaar te zijn.   Vergeet dus niet een speldje (vb. een veiligheidsspeldje) mee te nemen !     Op de BRK-show krijg je het ringnummer s’morgens bij het aanmelden op het secretariaat.

Laat je hond aub niet de ganse dag alleen in het hok of in de auto achter.   Vooral de eerste keer dat hij naar een tentoonstelling gaat, moet gans het gebeuren een overweldigende indruk laten.   Stel je het maar voor ! Overal : voor, naast en achter hem vreemde honden, miljoenen vreemde geuren en geluiden, … .   Stel hem op zijn gemak en laat hem geregeld eens uit in de daarvoor speciaal voorziene plasweide. Vergeet ook niet dat hij in een warme stofferige omgeving geregeld eens wat te drinken verdient.   Hopelijk ben je de drinkbak niet vergeten … ? Water kun je gaan halen aan het kraantje in de toiletruimte.

Normaliter gebeurt de keuring in de volgorde van de catalogus, doorgaans eerst de reuen, dan de teven en telkens in de volgorde puppy-klas, jeugdklas, open klas, gebruikshondenklas, kampioenklas, veteranenklas, koppels en tenslotte groepen.    Op onze BRK-shows gebeurt de keuring van de reuen en teven gelijktijdig, in twee verschillende ringen.

Hou alles wat in het oog.   Zo geniet je van de show maar weet je ook wanneer jouw beurt er aan komt.

Zorg dat je hond tegen dat moment nog eens de plasweide heeft kunnen opzoeken zodat ongelukjes in de ring vermeden worden. Het is namelijk erg vervelend als je met de leiband in de ene hand, met een door de ringcommissaris in je andere hand gedrukte schop dat “ongelukje” moet opvegen.

In de ring zullen de deelnemers gevraagd worden in volgorde van hun nummering te gaan staan.

Zorg voor voldoende tussenruimte met de andere honden. Je hond moet onder controle staan en zich naar behoren gedragen. De tijd dat “uitvliegen” naar andere honden werd getolereerd, behoort tot het verleden en agressie leidt tot uitsluiting.

De werkwijze van het keuren hangt natuurlijk af van de keurmeester.   De meeste keurders zullen eerst het gebit van alle honden in de ring controleren alvorens een aanvang te nemen met de eigenlijke keuring.

Wat gebeurt er bij de controle van het gebit ?   Belangrijk is het tonen van het scharend gebit of m.a.w. van het feit dat de snijtanden van de bovenkaak net over deze van de onderkaak komen en deze zelfs net raken.   Om dit te tonen moet de bek van de hond (ja hoor : een hond heeft een bek en géén muil) dicht zijn en zijn voorlippen voorzichtig uit elkaar gehaald worden.   Doe dit vooral rustig, ongehaast en zonder dwang. Zenuwachtigheid wordt op het dier overgebracht en maakt het allemaal zeker niet makkelijker !    In orde ? Dan de zijlippen optrekken om de premolaren te tonen en vervolgens (niet alle keurders vragen dit maar ze zouden dit wel moeten doen …) gans de bek opentrekken om een blik te laten werpen op de achterliggende molaren.    Dit alles gebeurt het gemakkelijkst in zittende houding (de hond natuurlijk) … en als er hiervoor met de hond werd getraind !

Gelukt ? Goed, laat de hond dan rechtstaan en houd hem vast (arm onder de buik) want nu zal de keurder doorgaans met de hand even snel de aanwezigheid van de beide teelballen controleren, … wat niet alle reuen op prijs stellen.

Vervolgens zullen de honden gekeurd worden “in stand”.   Nu is het een kwestie hem zijn beste pootje te laten voorzetten !

“Double handling” is verboden !   Nochtans toont de Rottweiler zich op zijn best als iemand buiten de ring even zijn aandacht vraagt.   Attent met hoofd en staart omhoog, de rug gestrekt en de borst naar voren … oogt hij heel wat mooier dan wanneer hij ongeïnteresseerd om zich heen kijkt.

Om die reden zien sommige keurders het door de vingers wanneer het zg. “double handling” toch gebeurt, of m.a.w. wanneer omstaanders d.m.v. hun stem of een speeltje de aandacht van het dier opeisen.   Echter ook deze toegeving blijft slechts bestaan zolang één en ander binnen de perken blijft en niet ontaardt in een kakafonie van geroep en gepiep waardoor de honden onrustig worden en zich helemáál niet meer van hun beste zijde laten zien !

Dan is er natuurlijk het gangwerk, voor een gebruikshond als de Rottweiler meer dan essentieel.     Met de hond aan de linkerkant van de handler wordt de ring op en af gelopen of (wat meestal gebeurt) rondjes gelopen.   Hoewel het ook niet meer is dan dat : rondjes lopen met de hond aan de leiband, vergt dit toch enige voorbereiding : de hond moet draven en niet galopperen. Ook heeft de handler best oog voor het onwenselijk verval in een zg. telgang.

Alles achter de rug ? Nu gaat de keurder de honden kwalificeren of m.a.w. de kwalificatie “Gediskwalificeerd, kan niet gekeurd worden, Goed, Zeer Goed of Uitmuntend” toekennen én de eerste vier honden “plaatsen” of m.a.w. rangschikken op de eerste, tweede, derde en vierde plaats.

Het CAC of CACIB kan enkel toegekend worden aan honden uit de tussen-, open, gebruikshonden- of kampioenklas.   De als eerste geplaatste honden uit elk van deze klassen (mits gelijke kwalificatie) komen in de eindkeuring uit tegen de eerst-geplaatsten (van hetzelfde geslacht) in de andere klassen.   De uiteindelijk tot beste reu en teef uitgeroepen honden worden voorgedragen voor het CAC en/of het CACIB (mits een Uitmuntende kwalificatie behaald werd).   Voor de strijd voor het reserve-certificaat wordt ook de hond in de ring gevraagd die in de klas van de CAC-CACIB-winnende hond de tweede plaats behaalde.

Het certificaat van BOB (Best of Breed) gaat naar de mooiste van het ras, hetzij een reu hetzij een teef.   Hier kan eventueel ook een jeugd- of veteranenhond meedingen, mits hij eenzelfde uitmuntende kwalificatie behaalde als de CAC-CACIB-hond.   Een jeugdreu of teef met ZG-kwalificatie kan immers niet winnen tegen een hond die een Uitmuntend-kwalificatie behaalde.

Zo, nog vragen ?   Stel ze gerust aan onze bestuursleden of je fokker.   Elke ware liefhebber zal je met raad en daad bijstaan.

Onthoudt echter dat het op onze BRK-shows heel gemoedelijk aan toegaat … ze gaan daarenboven door in open lucht wat ook voor de hond heel wat aangenamer is en veel minder druk op hem legt.

Wat zijn RST en ZTP-be?

Zowel de Rastandaardtest (RST) als de Zuchttaughlichkeitsprüfung zijn fokgeschiktheidstesten, of m.a.w. testen die als oogmerk hebben om na te gaan of het verantwoord is met de hond te fokken.

Deze testen, die een essentieel onderdeel zijn van ons fokreglement, willen de voorgestelde hond beoordelen in functie van de F.C.I.-rasstandaard, niet slechts wat zijn exterieur betreft maar ook wat zijn aard of karakter betreft. 
Specifiek aan de ZtP-be, boven de RST, is dat behoudens de wil tot (h)erkenning van het rastypische sterke evenwichtige karakter van de Rottweiler, er ook nog in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de natuurlijke driften die eigen zijn aan de gebruikshond die de Rottweiler tenslotte is en behoort te blijven. Om die reden is verdedigingswerk er een essentieel onderdeel van.   Onze ZtP-be is overigens dezelfde test als deze van de rasvereniging (ADRK) van het moederland van de Rottweiler maar wel aangevuld met een test van sociaal gedrag.

Met deze testen willen we ons helemaal niet uitspreken over de kwaliteiten van de hond noch een waardeoordeel geven  !  Dat laten we over aan de fokker die zelf selecteert met welke honden hij wil fokken.   Enkel reiken we aan de fokker een instrument aan om zich ervan te vergewissen dat de hond beantwoordt aan de minimale kenmerken van de FCI-rasstandaard en geen fokuitsluitende fouten vertoont die een onwenselijke erfelijke belasting zouden zijn voor toekomstige generaties.
Over de ganse wereld organiseren Rottweilerverenigingen soortgelijke testen die uiteraard allemaal dezelfde kenmerken beogen : onverschrokken, mensvriendelijk, attent.
De Rottweiler is een evenwichtige hond met een hoge prikkeldrempel, attent maar onverschrokken en reageert dus niet angstig maar rustig en evenwichtig op prikkels. Hij is moeilijk agressief te maken en zelfs ingeval van agressieve reactie op een sterke provocatie of dreiging, ebt deze onmiddellijk weer weg eens ook de provocatie ophoudt.

 

Dit is de Rottweiler zoals wij hem kennen en ik kan het niet genoeg zeggen : vertel over het karakter van de Rottweiler de waarheid en niets dan de waarheid.  Een betere publiciteit is niet denkbaar !

We moedigen dan ook zoveel mogelijk mensen aan om aan deel te nemen aan de rasstandaardtest en/of de ZtP-be en dit geldt  zeker niet enkel voor fokkers !!!    De testen staan open élke liefhebber, uiteraard voor de fokker maar ook voor u en uw hond !     Het merendeel van de deelnemers hebben niet eens de intentie ooit met hun hond te fokken, enkel zijn zij fier op hun beste vriend en willen ze dit ook tonen.

“Bij bezoekjes aan leden stel ik erg vaak vast dat het diploma dat aan elke geslaagde hond wordt uitgereikt, een ereplaats op de schoorsteen kreeg !”

Elke geslaagde deelnemer krijgt een schriftelijke beschrijving van zijn hond en een mooi diploma mee huiswaarts.

Voor de RST is er helemaal geen voorbereiding nodig (wel moet de hond zich laten meten en het gebit laten controleren …) en élke hond kan hier aan deelnemen.        

Voor de ZtP-be is er uiteraard wel voorbereiding nodig is want hier komt pakwerk bij te pas en daarvoor moet de hond afgericht zijn.

Wat is 'De Grote Prijs' ?

Oorspronkelijk was dit een “jonge hondendag” en hoewel we daar ook vandaag nog graag de nadruk op leggen, staat de activiteit nu open voor alle honden : van baby tot veteraan.

Het is een dag zonder competitie, zonder druk of stress, … een dag waarin we samen de Rottweiler vieren en genieten van gezellig samen zijn én van elkaars hond.

Kampioenen zijn welkom, maar we zijn er vandaag niet naar op zoek.    Vandaag willen we élke Rottweiler zien, ook de show- en werkhond maar vooral de gewone huishond !

Voor de fokker is het ook een uitgelezen gelegenheid om de kopers van zijn pups uit te nodigen en ze allemaal nog eens samen te zien.

Elke hond krijgt een beschrijving door een specialist keurmeester en neemt deel aan een karakterproefje dat voornamelijk gestoeld is op de Test van Sociaal Gedrag en waarin natuurlijk élke Rottweiler slaagt !

U gaat dan huiswaarts met een mooi diploma, een leuk aandenken … en vooral de herinnering aan een fantastische dag met uw Rottweiler, te midden van vele andere Rottweilers en Rottweilervrienden.

Niet aarzelen : deelnemen !

Wat is 'De Selectie'?

De honden die in deze proef slagen bewijzen dat zij zowel wat hun fysieke als karakteriële kenmerken betreft aan de rasstandaard beantwoorden, maar nog meer dan dit : van de hond die slaagt in de Selectie, mag  gezegd worden dat hij/zij bewees een waarlijke “complete” Rottweiler te zijn, in elke zin van het woord en in het licht van de definitie van het ras !

De RST en ZTP zijn belangrijk, zelfs essentieel in het kader van elk ernstig fokprogramma.   Zij hebben echter een neutraal karakter in die zin dat ze de hond wel toetsen aan zijn conformiteit aan de FCI-rasstandaard, d.w.z. de aanwezigheid van minimale raskenmerken en de afwezigheid van diskwalificerende en dus fokuitsluitende fouten, en de hond wel fokgeschikt verklaren maar geen waardeoordeel of fokaanbeveling met zich meebrengen.    Dat wordt volledig aan de eigenaar/fokker overgelaten.

De Selectie gaat veel verder.  Het programma is niet alleen veel meer veeleisend en belastend dan de fokgeschiktheidstesten maar het brengt daarenboven wél een waardeoordeel met zich mee vermits het diploma uitdrukkelijk de kwalificatie vermeldt die het team van drie specialist keurmeesters gaven aan de raseigen fysieke én karakteriële kenmerken van de hond en met sterke nadruk op de aanwezigheid van de natuurlijke driften van de Rottweiler als gebruikshondenras.

 De hond met Selectie = een waarlijk complete hond.

Ook uw hond kan hieraan deelnemen mits de nodige voorbereiding.     Wenst u informatie over de proef ?  Contacteer onze bestuursleden, zij zullen u graag te woord staan en begeleiden.

Wat is een 'test sociaal gedrag'?

Het belang van de Test van Sociaal gedrag kan niet genoeg benadrukt worden.     Dat de hond een sociaal wezen is die zijn plaats in onze menselijke samenleving verdient, kunnen en mogen we niet als een vanzelfsprekendheid beschouwen maar is iets wat we elke dag weer opnieuw moeten bewijzen.

Het belangrijkste doel van deze test is te onderzoeken of de hond zich sociaal gedraagt ten overstaan van mens en dier en zich normaal gedraagt in het verkeer.

De test staat open voor deelname door alle honden die minstens negen maanden oud zijn, met of zonder stamboom.  Zij moeten wel geregistreerd zijn : dus getatoeëerd en/of voorzien van een microchip.

De honden die slagen voor de test bekomen een attest en bovendien een stempel op hun stamboom.

Het volledige reglement vindt u op deze pagina van sectie 4B op de website van de KKUSH.

U zal zien : élke normaal opgevoede hond slaagt hier in !   Meedoen dus !!

Wat is 'BH' ?

Hoewel velen denken dat dit een voorbereidende proef is voor het IPO-programma, is dit niet correct.   Het is correct dat elke hond eerst moet slagen in de BH-proef alvorens deel te mogen nemen aan het IPO-examen maar dit neemt niet weg dat de BH-proef een volstrekt zelfstandige proef is.

Door te slagen in deze proef bewijst de deelnemer dat zijn hond sociaal is, d.w.z. ook als gebruikshond op een sociaal aanvaardbare manier functioneert, ook en in het bijzonder in het drukke verkeer van onze menselijke samenleving en daarin zijn plaats verdient !

In het eerste deel van de proef bewijst de hond aan de hand van enkele essentiële gehoorzaamheidsproeven (aangelijnd en los volgen, zitten, afliggen met oproepen, afliggen met afleiding) dat hij handelbaar, gecontroleerd en voldoende gehoorzaam is om op een verantwoorde manier het tweede deel aan te vatten, met name het deelnemen aan het normale dagdagelijkse verkeer waarin de hond geconfronteerd wordt met vreemde personen, fietsers, joggers, auto’s en andere honden.

Elke hond met normale geaardheid kan na enkele maanden voorbereiding (er komen tenslotte enkele gehoorzaamheidsoefeningen aan te pas) in deze proef slagen en is een hond om fier op te zijn !

Interesse ?   Neem contact op met onze Kringgroepen.   Zij zullen u hier graag bij bijstaan.

Het reglement van de proef zelf vindt u op de pagina van Sectie 1C op www.kkush.be

Wat is IGP ?

Als we het hebben over IGP, dan hebben we het over hondensport.    IGP is de afkorting van “Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung” en betreft de africhting van de hond in drie disciplines : speuren, gehoorzaamheid, verdediging.

Een zekerheid in de activiteitenkalender van onze rasvereniging en van onze Kringgroepen is de organisatie van een of meerdere IPO-proeven of -wedstrijden.

De reden hiervoor is niet alleen louter het feit dat we van hondensport houden maar ook omdat dit programma bij uitstek toelaat om de kenmerken van de gebruikshond – die de Rottweiler is en behoort te blijven – te (h)erkennen en te behouden en dit binnen het kader van een sociaal heel zeker perfect aanvaardbaar programma.    Dit is dermate essentieel dat ook de FCI erkent dat de hoogste schoonheidstitel – deze van internationaal schoonheidskampioen – voor de Rottweiler enkel bereikbaar is mits hij in deze proef slaagde en ook de Belgische kynologie deelt deze mening wat betreft de titel van Belgisch kampioen schoonheid (is te onderscheiden van de titel tentoonstellingskampioen).

In de drie onderdelen (speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk) moet de hond putten uit zijn ras-eigenschappen als gebruikshond en daarbij heel wat moed en volharding aan de dag leggen … maar wel telkens onder perfecte controle van de eigenaar en gekanaliseerd door een programma dat zeer sterk de nadruk legt op (zelf-) beheersing en gecontroleerde driftenwissel.

De hond die in deze proeven succes heeft, is een gebruikshond … maar ook een sociaal dier !   Agressieve of angstige dieren vallen onmiddellijk door de mand en worden geweerd uit de sport en de fok. Zo hoort het ook.

Het volledige programma vindt u via deze link naar de pagina van Sectie 1C op de website van de KKUSH.

Vergeet ook niet een kijkje te nemen op de website van Sectie 1C zelf.

Misschien interesseert het u niet, of heeft u hiervoor niet de tijd, om het volledige programma te beoefenen.    Welnu, niets belet dat u zich zou beperken tot vb. speuren of gehoorzaamheid.  Ook voor de discipline speuren bestaan er immers specifieke programma’s (SpH 1 en 2) en ook deze vindt u onder voormelde link.

Wat is IFR IGP en IFH

De Internationale Federatie van Rottweilervrienden  organiseert jaarlijks een Wereldshow én een Wereldkampioenschap IPO.

Deelname aan de show gebeurt door eenieder, individueel, naar eigen keuze.    Deelname aan het IPO Wereldkampioenschap daarentegen is voorbehouden voor de teams die geselecteerd worden door de Rottweilerverenigingen die aangesloten zijn bij de IFR.

Onze rasvereniging hoort daar natuurlijk bij en selecteert haar team op basis van volgend reglement.

Het reglement op de selectie van het BRK-team voor het IFR-wereldkampioenschap IGP + IFH – IGP FH

De selectie tot opname in het team dat namens de Belgische Rottweilerclub deelneemt aan het Wereldkampioenschap van de Internationale Federatie van Rottweilervrienden (IFR) is onderworpen aan volgende voorwaarden:

 • Twee opeenvolgende jaren lid zijn van de BRK, waarvan 12 maanden onafgebroken voorafgaand het wereldkampioenschap waarvoor men geselecteerd wil worden.
 • Geen schorsing te hebben opgelopen in deze twee opeenvolgende jaren.

IGP – Wk : Deelname aan minstens 3 wedstrijden (het IFR-wereldkampioenschap zelf wordt buiten beschouwing gelaten) waaronder verplichte deelname aan de twee selectiewedstrijden die door de Rasvereniging jaarlijks zullen georganiseerd worden en waarvan de eerste zal doorgaan in de maand november (deelname in klas I of II of III ABC) en de tweede in het daaropvolgende voorjaar bij voorkeur in de maand maart of april, bij voorkeur respectievelijk het derde en eerste week-end van de betrokken maand en met verplichte deelname in klas III ABC.   De derde wedstrijd wordt door de kandidaat vrij gekozen maar moet georganiseerd worden en doorgaan in België en wordt verplicht gespeeld in klas III ABC.   De deelnemer aan wie de clubtitel van BRK Belgisch Kampioen wordt uitgereikt wordt automatisch geselecteerd voor het team op voorwaarde dat hij voldoet aan alle voorwaarden, o.m. deelname aan de tweede selectiewedstrijd alsook een ook een door hem zelf gekozen derde wedstrijd doch ongeacht de op deze wedstrijden behaalde score.

Enkel geslaagde resultaten (op de twee verplichte selectiewedstrijden met minstens 70/70/80 en op de derde vrij te kiezen wedstrijd met minstens 80/80/80) worden in aanmerking genomen voor de selectie.

Het selectieseizoen vangt aan onmiddellijk na het IFR-wereldkampioenschap en eindigt op een door het Bestuur van de Belgische Rottweilerclub te bepalen datum, normaliter einde mei van het jaar van het wereldkampioenschap waarvoor geselecteerd wordt doch dit uiteraard afhankelijk van de datum van het wereldkampioenschap.

De selectie gebeurt op basis van de resultaten behaald tijdens de tweede verplichte selectiewedstrijd.   Bij gelijkheid van punten is het gemiddelde in afdeling C bepalend en bij hernieuwde gelijkheid van punten het gemiddelde in afdeling B.

IFH 1 – 2 & IGP FH  : De selectie gebeurt op basis van het door de kandidaat behaald (geslaagd) resultaat tijdens een door de BRK georganiseerde wedstrijd in hetzij IFH 1 hetzij IFH 2 en gebeurlijk in IGP FH indien competitie in IGP FH door het organiserend IFR-lid in het betrokken jaar wordt aangeboden.  Selectie gebeurt in elk van deze klassen afzonderlijk.   Bij gelijkheid van punten wordt de oudste hond geselecteerd.   Mocht de BRK in een gegeven selectie-periode om enige reden geen wedstrijd IFH inrichten, wordt het behaalde (geslaagd) resultaat weerhouden van een vrij door de kandidaat gekozen (Belgische) wedstrijd.

De kandidaat verbindt zich tot bereidwilligheid tot samenwerking in team :

 • Deelname aan alle bijeenkomsten die door de teamkapitein bijeengeroepen worden.
 • Bereid zijn het team te helpen met raad en daad tijdens trainingen, wedstrijd en wedstrijdvoorbereiding, zorgen voor een goede teamgeest.
 • Er mag tijdens de wedstrijd, de voorstelling van het team en in het algemeen alle activiteiten waarbij het team in de publiciteit komt, alleen de sportkleding gedragen worden die door de sponsors van de BRK ter beschikking wordt gesteld. Gebruik maken van andere eigen sponsoren (vb. op de kleding te naaien logo’s e.d.) mag mits voorafgaande toelating door de BRK en op voorwaarde dat deze geen concurrentie vormen met de sponsors van de BRK én deze publicitaire boodschappen ook geen afbreuk doen aan de publiciteit van de hoofdsponsor.

Het bestuur van de rasvereniging behoudt zich het recht voor om een afwijking op het Selectiereglement toe te staan doch in geen geval kan dit als gevolg hebben dat het belang geschaad wordt van een kandidaat die zich conform het huidige reglement weet te doen selecteren.